privacyverklaring

Scroll down for English

PRIVACY VERKLARING

Linda Rusconi, gevestigd aan Chasséstraat 39 – II, 1057 HZ Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

WAARBORGEN PRIVACY

Het waarborgen van de privacy voor bezoekers van Portretloket.nl van Linda Rusconi is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens worden verzameld en gebruikt én wordt beschreven hoe en waarom deze informatie wordt gebruikt. Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacy verklaring of als je de indruk hebt dat  de gegevens die je actief verstrekt aan Linda Rusconi / Portretloket.nl niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via het e-mailadres: lindarusconi@gmail.com

TOESTEMMING

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten en informatie van Linda Rusconi / Portretloket.nl ga je akkoord met deze privacy disclaimer en de hierin beschreven voorwaarden.

PERSOONSGEGEVENS

Linda Rusconi verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, actief aan  haar verstrekt om een overeenkomst aan te gaan. Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Linda Rusconi / Portretloket.nl, worden diverse persoonsgegevens verwerkt zoals NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en overige gegevens die je actief verstrekt bij het gebruiken van een aangeboden dienst. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet verzameld.

DOEL VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Linda Rusconi / Portretloket.nl verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het afhandelen van je bestelling, het te leveren product en/of dienst en de betaling.

– Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

– Voor het afleveren van goederen of diensten.

– Om je te informeren over wijzigingen van aangeboden diensten en/of producten.

– Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer Linda Rusconi hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

– Portrtetloket.nl monitort het surfgedrag van de bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor  deze worden verzameld. Linda Rusconi bewaart de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Linda Rusconi / Portretloket.nl deelt of verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt alléén als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Linda Rusconi:

 • Antagonist – webhosting 
 • WordPress – website, contactformulieren
 • EP admin – boekhouding | belastingaangifte 
 • Strato – webshop 
 • Dropbox – opslag 
 • Gmail – email 

Op de website wordt géén gebruik gemaakt van cookies van derden of advertenties van derden.

JOUW SURFGEDRAG

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie die hieruit voortkomt, via cookies (zoals IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Momenteel gebruikt Portretloket.nl alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en daarmee voor jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en dat deze geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Portretloket.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ook kan Portretloket.nl geen invloed uitoefenen op eventuele werking van cookies van derden en de privacy verklaringen van derden. Deze vallen buiten het bereik.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

Je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of een verzoek in te dienen tot verwijdering. Ook heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Portretloket.nl in te trekken of om hiertegen bezwaar te maken. Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens door een email te sturen naar: lindarusconi@gmail.com. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT

Linda Rusconi, located at Chasséstraat 39 – II, 1057 HZ Amsterdam is responsible for the processing of your personal data as declared in this privacy statement.

SAFEGUARDING YOUR PRIVACY

Safeguarding the privacy of people who visit Linda Rusconi’s Portretloket.nl is important. This privacy statement describes which data is collected and used and describes how and why this data is used. In case you have any questions or wish to receive more information about this privacy statement or if you have the impression the data you actively provide to Linda Rusconi / Portretloket.nl is not secure, please get in touch using the following email address: lindarusconi@gmail.com

CONSENT

By using the services and information provided by Linda Rusconi / Portretloket.nl you agree to this privacy disclaimer and the conditions as described above.

PERSONAL DATA

Linda Rusconi only processes your data because you use the services offered here or because you actively provide this data to her in order to commit to a business agreement. When using the services offered by Linda Rusconi / Portretlokte.nl, various personal details are processed, such as name, address, email address, phone number, bank account number, and other details you actively provide when using one of the services offered. Special and/or sensitive personal data is not collected.

PURPOSE OF COLLECTING PERSONAL DATA

Linda Rusconi / Portretloket.nl collects and processes your personal data for the following purposes:

-To deliver goods or services. 

-To inform you about changes in services and/or products that are offered.

-To process personal data when Linda Rusconi is legally obliged to do so, e.g. data needed for tax declaration. 

-Portretloket.nl monitors visitors’ browsing activity in order to improve the website and tailor it to visitors’ preferences.

Personal data will not be kept on record longer than is necessary to achieve the goals they are collected for. Linda Rusconi keeps the personal data as described above, for the legal minimum time of 7 years, as stipulated by Dutch tax legislation.

SHARING PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES

Linda Rusconi / Portretloket.nl does not share personal data with or sell personal data to any third parties. Personal data is only provided when this is necessary to execute our agreement or to comply with legal obligations. Companies processing your data on behalf of Linda Rusconi are:

 • Antagonist – webhosting
 • WordPress – website, contact forms
 • EP admin – bookkeeping | tax declaration
 • Strato – webshop
 • Dropbox – storage
 • Gmail – email

The website does not place third party cookies or advertisements.

YOUR BROWSING BEHAVIOUR

A statistical system may be used to gain insight into who visits the website, the visitor’s behaviour on the web pages and which pages are visited. This is a common way to collect statistical data for the website because it offers information that contributes to the website’s user experience. The information acquired by this through cookies (such as IP addresses, browser type and visited pages) is collected as anonymously as possible, is not disclosed to third parties and is not linked to other personal data.

USE OF COOKIES AND DISABLING COOKIES

At the moment Portretloket.nl only uses technical and functional cookies and/or analytical cookies that do not infringe your privacy. These cookies are necessary to enable the website to work properly and thereby its user-friendliness. Among other things, they ensure that your preferences are remembered, that the website works properly and for it to stay optimised. You can disable cookies in your browser settings by deactivating the storage of cookies in your browser. You can also remove all previously stored data in your browser settings.

AUTOMATED DECISION-MAKING

Portretloket.nl does not take decisions based on automated processing of matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions that are made by computer programs or -systems, without the intervention of a human being. Neither does Portretloket.nl have any influence on possible functioning of cookies from third parties or privacy statements of third parties. These are beyond the scope of Portretloket.nl.

VIEWING, CHANGING OR DELETING PERSONAL DATA

You have the right to view or change your personal data or to file a request to have your personal data deleted. You also have the right to revoke any possible consent given to Portretloket.nl or to object to the processing of your personal data. In order to do this, send an email to: lindarusconi@gmail.com. You also have the possibility to file a complaint with the national regulatory authority, the Dutch Data Protection Authority.

Reacties zijn gesloten.